Wewnętrzny regulamin szkolenia przewodników beskidzkich klasy III

  1. Organizatorem Kursu jest Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy OA PTTK im. W. Pola w Lublinie.

  2. Program Kursu jest zgodny z Ustawą o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 72/01 poz. 752).

  3. Program Kursu obejmuje teren: Bieszczadów, Beskidu Niskiego oraz ich Pogórzy w granicach turystycznych,
  a także wschodnią część Beskidu Sądeckiego,

  4. Kierownik Kursu jest powoływany przez Zarząd SKPB.

  5. Kierownik Kursu, instruktorzy i wykładowcy zrzeszeni w SKPB Lublin nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

  6. W razie niemożności pełnienia funkcji przez kierownika Zarząd SKPB powołuje nowego.

  7. Warunki uczestnictwa w kursie:

  7.1. Stan zdrowia pozwalający na uprawianie intensywnych wędrówek górskich poświadczony przez odpowiedniego lekarza.

  7.2.Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczenia kierownikowi Kursu pisemnej zgody rodziców.

  8.Kursanci ponoszą wszystkie koszty wyjazdów (oprócz kosztów obsługi instruktorskiej).

  9. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej zgodnym z programem szkolenia (zał. 1)

  10. O zaliczeniu całości Kursu lub jego poszczególnych elementów decyduje kierownik kursu, który swoją decyzję podejmuje na podstawie wyników uzyskiwanych przez kursanta w trakcie trwania szkolenia oraz opinii instruktorów.

  11. Za prawidłowy przebieg Kursu odpowiada kierownik Kursu.

  12. Warunki przystąpienia do egzaminu reguluje Ustawa (patrz pkt.2).

  13. Warunki członkostwa w SKPB Lublin reguluje Statut SKPB Lublin.

  14. Na wyjazdach kursowych kierownictwo, instruktorów oraz uczestników kursu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

 

Wszelkie pytania dotyczące zamieszczonego regulaminu, jak również całego kursu przewodnickiego najlepiej kierować do Kierownika ds. kursu lub też zarządu SKPB Lublin.